Výsledek. Efektivita. Důvěrnost.

Aurixa Advokátní kancelář a poradenská společnost.

Portfolio služeb

Komerční a korporátní agenda
Fúze a akvizice
Nemovitosti, výstavba a životní prostředí
Bankovnictví a finance
Insolvence, restrukturalizace a krizové řízení
Zaměstnanost, pracovní vztahy a kolektivní vyjednávání
EU, regulatorika a antitrust
Veřejné zakázky a veřejná podpora
Duševní vlastnictví
Řešení sporů
Privátní klientela
Komerční a korporátní agenda
 • Zřizování lokálních zastoupení v České republice i v zahraničí
 • Veškeré druhy registrací a licencí
 • Každodenní korporátní servis
 • Sporná agenda
 • Obchodní a občanský právní servis
 • Dodavatelsko-odběratelské vztahy
 • Pracovněprávní záležitosti, zaměstnanost, odbory
 • Compliance programy, interní korporátní regulace
 • Nájem, podnájem, leasing nemovitostí, servisní smlouvy
 • Interní podnikové restrukturalizace
 • Outsourcing
 • Odpovědnost za výrobek
 • Ochrana spotřebitele
 • Regulace ochrany osobních údajů
 • Duševní vlastnictví, ochranné známky, patenty
 • Nekalá soutěž a regulace
Fúze a akvizice
 • Strukturování, organizace a řízení projektu, transakce
 • Akvizice a divestice
 • Tradiční i alternativní financování a refinancování
 • Právní prověrky pro kupující i prodávající
 • Schovatelská schémata
 • Vypořádání projektů a transakcí
 • Korporátní strukturování před a po uzavření transakce
 • Strukturovaná manažerská schémata
 • Corporate governance společností a fondů
 • Společné podniky, jejich strukturování a ukončování
 • Vytváření a strukturování investičních nástrojů
 • Management buy-outs a buy-ins
 • Veřejné nabídky akcií (IPO)
 • Restrukturalizace, přeměny a likvidace
 • Transakce s veřejným prvkem
 • Daňové plánování a strukturování
 • Mezinárodní strukturování, zakládání a řízení holdingových struktur
Nemovitosti, výstavba a životní prostředí
 • Daňové transakční a projektové strukturování
 • Akvizice a divestice realitních projektů
 • Výstavba, správa a řízení nemovitostních projektů
 • Společné podniky
 • Nemovitostní financování
 • Projektové řízení
 • Správa nemovitostí, servisní smlouvy
 • Plánování a územní rozhodnutí, stavební a jiná povolení
 • Problematika životního prostředí
 • Strukturování, zakládání a řízení realitních investičních fondů
 • Realitní investiční projekty
 • Prodej a zpětný pronájem, leasing nemovitostí, pronájem, podnájem
Bankovnictví a finance
 • Financování akvizic
 • Mezaninové a podřízené financování
 • Syndikované úvěry
 • Projektové financování
 • Strukturované financování a sekurizace
 • Zajišťovací strukturování a dokumentace
 • Finanční restrukturalizace
 • Nemovitostní a korporátní financování
 • Dluhopisové financování
 • Alternativní dluhové a vnitřní kapitalizace
 • Private equity, rizikový kapitál, start-upy
 • Daňové plánování a strukturování
 • Projektové strukturování a řízení projektů
 • Strukturování, zakládání a řízení investičních společností a fondů
 • Zastupování a jednání s regulátory
 • Insolvence a restrukturalizace, včetně před-insolvenčního řízení a reorganizačních plánů
 • Restrukturalizace dluhového portfolia
Insolvence, restrukturalizace a krizové řízení
 • Tuzemská a přeshraniční dluhová restrukturalizace
 • Předinsolvenční a insolvenční prodeje a akvizice závodů a aktiv
 • Bail-outs a bail-ins
 • Kompletní dlužnická, věřitelská, manažerská i správcovská podpora v rámci insolvenčního řízení
 • Optimalizace a řízení rizik
 • Insolvenční sporná agenda
 • Sestavení a řízení formálních i neformálních věřitelských struktur a orgánů
 • Příprava, strukturování a implementace restrukturalizačních plánů
 • Post-insolvenční schémata
 • Nakládání s majetkem v průběhu insolvence
 • Prodeje z insolvenční podstaty, společné podniky, řízení majetkových podstat v insolvenci
 • Služby insolvenčního správce
 • Nominee služby
 • Compliance otázky v průběhu insolvenčního řízení
 • Řízená restrukturalizace
 • Turn-around, řízení rizika a implementace projektů
 • Obrana v rámci insolvenčního řízení
 • Krizové řízení
Zaměstnanost, pracovní vztahy a kolektivní vyjednávání
 • Pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, dohody
 • Smlouvy a dokumenty upravující vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci
 • Kolektivní smlouvy, jednání s odbory
 • Ukončování pracovních poměrů, hromadné propouštění, outsourcing a vysílání zaměstnanců
 • Pracovní řády a interní směrnice
 • Bezpečnost práce
 • Compliance programy
 • Workshopy, školení a tréninky na míru
 • Spory v oblasti zaměstnanosti
 • Manažerská motivační schémata
 • Tradiční zaměstnanecká motivační schémata
 • Strukturování a optimalizace řídících schémat podnikatelských skupin
 • Zaměstnanecká odpovědnostní schémata
 • Manažerská odpovědnostní schémata
 • Holdingové směrnice
 • Servisní smlouvy, schémata pro sdílení nákladů
 • Jednání s úřady práce, správou sociálního zabezpečení a pojišťovnami, finančními a jinými úřady
EU, regulatorika a antitrust

Oblast regulace

 • Energetika, těžební průmysl
 • Telekomunikace, média, technologie
 • Finanční služby
 • Doprava a spoje
 • Zemědělství
 • Maloobchod a distribuce
 • Zdravotnictví a farmaceutický průmysl
 • Automobilový průmysl
 • Chemický průmysl
 • Veřejné služby

Služby

 • Kartely a jednání ve vzájemné shodě
 • Spojování soutěžitelů
 • Společné podniky, sdružení a asociace
 • Distribuční sítě
 • Dominance a významná tržní síla
 • Veřejné licence
 • EU a veřejná podpora
 • Dawn raid manuály a školení
 • Mock dawn raids
 • Interní školení a směrnice, compliance programy
 • Leniency a imunitní programy, narovnání
 • Regulatorní hloubkové prověrky
 • Náhrady škody
 • Optimalizace manažerských odpovědností
 • Trestně a správně sankční konsekvence narušení regulatorních rámců
 • Soudní a jiné spory s orgány státní správy a místní samosprávy
 • Obchodní spory
Veřejné zakázky a veřejná podpora

Služby

 • Monitoring a řízení veřejných zakázek
 • Školící a metodická podpora
 • Příprava nabídek a zadávací dokumentace
 • Kompletní asistence a zastupování uchazečů a zadavatelů v zadávacím řízení
 • Zastupování v námitkových řízeních, před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a v soudních sporech
 • Detekce, identifikace a optimalizace veřejné podpory
 • Jednání s orgány státní správy, místní samosprávy a dalšími účastníky
 • Kompletní podpora ve věcech veřejné podpory a souvisejících kontrolách, řízeních a sporech

Autority

 • Evropská komise
 • Antimonopolní úřady
 • Ministerstvo pro místní rozvoj a ostatní příslušná ministerstva
 • Finanční a jiné úřady
 • České a evropské soudy
 • Kraje, municipality
Duševní vlastnictví
 • Autorská práva (copyright), licencování
 • Domácí a zahraniční IP registrace, licencování
 • Domény, obchodování a převody domén
 • Ochrana osobních údajů, smluvní dokumentace, registrace
 • Software development a implementace, IT outsourcing, servisní smlouvy, migrace dat
 • Ochranné známky, patenty, užitné vzory
 • Ochrana a obchodování s know-how
Řešení sporů
 • Obchodní a občanskoprávní soudní spory, arbitráže
 • Přestupková řízení
 • Insolvenční řízení
 • Obrana v šikanózních sporech
 • Podvody, zpronevěry, hrubé nedbalosti
 • Zanedbání povinné odborné péče
 • Agentské spory
 • Bankovní, pojistné a jiné finanční spory
 • Strukturování, mitigace a řízení rizik
 • Trestně-právní a sankčně-správní záležitosti
 • Spory z manažerských odpovědností
 • Spory mezi obchodními a korporátními partnery
 • Ukončování společných podniků
 • Odpovědnost za výrobek
 • Vymáhání pohledávek v zahraničí
 • České a mezinárodní arbitráže
 • Private enforcement, regulatorní spory
 • Civilní a regulatorní mediace a narovnání
 • Nekalá soutěž
 • Ochrana jména, pověsti, oprávněných zájmů
 • Pracovněprávní spory
Privátní klientela
 • Optimalizace, strukturování a řízení rodinného majetku
 • Strukturování a řízení rodinných orgánů
 • Rodinné ústavy a rodový majetek
 • Přeshraniční strukturování, transakce a řízení majetkových aktiv
 • Mezigenerační transfer majetku
 • Manažerská motivační schémata
 • Monitorovací a kontrolní nástroje managementu
 • Risk management a předcházení rizik
 • Asset management asistence
 • Každodenní asistenční služby
 • Strukturování, zakládání a řízení entit v zahraničí
 • Dědictví, rodinné a trestně-právní záležitosti
 • Trusty, nadace a závěti
 • Registrace a licencování v tuzemsku či zahraničí
 • Daňové strukturování a plánování
 • Soudní spory, arbitráže a správní řízení
 • Služby správce, strukturování a řízení odpovědnostních vztahů
 • Nominee služby
 • Repatriace majetku a osob
 • Concierge služby
 • On-shore & off-shore struktury

Skupina Aurixa

Ready-Made společnosti
Data Room služby
Global Private Solutions
Nemovitostní projekty
M&A Baenk
Data Room služby

_FUN0481web

Data Room služby

Virtuální data room sloužící k bezpečnému, rychlému a jednoduchému sdílení elektronických dokumentů mezi stranami transakcí, kupujícími a prodávajícími. Designováno pro právní, daňové, technické, komerční, regulatorní či environmentální hloubkové prověrky projektů, společností, podniků.

Global Private Solutions

global-private-solutions

Global Private Solutions

Služby šité Vám, Vaší rodině a Vaší rodinné firmě na míru. Strukturování rodového majetku a mezigenerační transfery firem a majetků, mezinárodní holdingové strukturování, předání řízení rodinné firmy profesionálnímu managementu. Jedinečná řešení s ohledem na Vaše podnikatelské potřeby, životní a rodinnou situaci. Trusty, nadace, off- a on-shore struktury, fondy, závěti, rodinné smlouvy.

Nemovitostní projekty

nemovitostni-projekty

Nemovitostní projekty

Obstaráváme prodej a pronájem průmyslových, obchodních, kancelářských a rezidenčních nemovitostí, právní a daňový servis pro celou transakci a strukturujeme financování pro realitní investice a projekty.

M&A Baenk

Recepce 1

M&A Baenk

Strukturujeme a obstaráváme prodeje a nákupy společností, projektů a jejich aktiv, strukturování společných podniků, konsorcií a aliancí.

Reference

Jsme diskrétní.

Informace o našich klientech neposkytujeme.

Děláme vše pro to, aby informace našich klientů byly v bezpečí.

Kariéra

Chcete se k nám připojit? Zašlete nám email s Vaším CV a my se Vám obratem ozveme.

Těšíme se na shledanou!

Výpis hledaných pozic.

Flash News

Nová omezení pravomocí úředníků při vyšetřování

Nové rozhodnutí Ústavního soudu výrazně omezuje pravomoci úředníků. Konec „namátkových kontrol“ vyšetřovatelů. Předmět zájmu vyšetřování musí být „jasně věcně popsán“ před zahájením šetření…

Číst více

Nový zákon o významné tržní síle. Ušito Úřadu na míru! Větší bič na řetězce?

Poslanecká sněmovna projednává novelu zákona o významné tržní síle. Novela pochází z dílny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Má nenápadný cíl – zjednodušit Úřadu život. Rozšířit moc Úřadu. Vylepšit jeho pozici při vyšetřování a rozhodování. Učinit jeho rozhodnutí „neprůstřelnějšími“. Přetažený závit? Úřad se pokouší usnadnit si práci. Vypustil vlastní povinnost dokazovat, že řetězec vůbec má významnou tržní sílu. Nemusí už dokazovat, že…

Číst více

Trusty a nadace v ČR a zahraničí

Trusty a nadace. Co si pod tím představit? V poslední době jsou slova jako trust a nadace v českém prostředí více a více populární a diskutovaná. Mluví o nich politici a akademici, kteří se snaží tuto chiméru co nejvíce spoutat. Rozebírají je poradci, kteří jsou nadšení ze znovuobjevení kola. A v neposlední řade o nich slýcháme od vlastníků českých firem…

Číst více

Rodinné firmy: generační rošáda v českém prostředí.

Uchování rodinného majetku českých firem Češi již vybudovali mnoho prosperujících firem na světové úrovni. Firmy často existují už po celou generaci. Jejich majitelé však často odkládají myšlenku, co dál. Není příjemná. Majetek s sebou nese zodpovědnost. Dobře nastrukturovat životaschopný systém a připravit platformu pro rozvoj rodinného majetku není jednoduchou záležitostí. Nejde totiž jen o nástupnictví v rodinných firmách. Je vhodné řešit…

Číst více

Rodinné firmy: generační obměna po česku?

Co dál? Ptají se otcové zakladatelé.. Po dlouhých letech budování rodinné firmy stojí čeští továrníci před nerudovskou otázkou…“Co s ní dál?“ Pan Panpán z Nového Jorku se dostal do zapeklité situace. Po letech tvrdé práce při novoroční procházce uklouzl – na ledu nebo v životě, to už se neví. Faktem ale je, že to nebyla žádná legrace. Byla to rána.…

Číst více

Elitní setkání podnikatelů, špičkových manažerů a klíčových zástupců veřejné správy Pardubického kraje se konalo 4. března 2015 v inspirativním prostředí zámku Pardubice pod záštitou Hejtmana Pardubického kraje, Primátora Města Pardubice a Místopředsedkyně Senátu ČR.

Řízení a předávání rodinné firmy. Manažerská rizika, odpovědnosti a jejich optimalizace. Majitele firem zajímala oblast firemního nástupnictví, která je v poslední době velmi aktuální. Diskuze se zaměřila zejména na způsoby a možnosti zabezpečení a expanze firem v příštích letech. Řešilo se i to jak v dnešní situaci firmy udržet a jak dokonce uchovat jejich hodnotu dlouhodobě, a to i přes další…

Číst více

Kontakt

AURIXA s.r.o., advokátní kancelář

Florentinum Recepce C
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 – Nové Město
Česká republika

+420 227 023 851
aurixa@aurixa.com

IČ: 036 22 118
DIČ: CZ 036 22 118